วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าเว็บไซต์สู่คลังความรู้
วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โดย ครูดวงพร  เพ็ชรฉกรรจ์